ЗАТВЕРДЖЕНО

Зборами
трудового колективу працівників
Новоушицької районної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова
Новоушицької районної державної адміністрації

______________ Ю.Танасійчук

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник апарату
Новоушицької районної державної адміністрації

______________ В.Костюченко

СХВАЛЕНО

Рішенням
профспілкового комітету
працівників Новоушицької районної державної адміністрації

03 березня 2018 року

03 березня 2018 року

03 березня 2018 року

03 березня 2018 року

 

ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку
для працівників апарату, окремих структурних підрозділів
Новоушицької районної державної адміністрації Хмельницької області

 

1. Загальні положення

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників апарату, окремих структурних підрозділів Новоушицької районної державної адміністрації (далі – Правила) поширюються та є обов’язковими для працівників, які не є державними службовцями і працюють на посадах в підрозділах апарату, окремих структурних підрозділів районної державної адміністрації, утворених без права юридичної особи публічного права (далі – Працівники).

1.2. Правила не можуть суперечити Правилам внутрішнього службового розпорядку райдержадміністрації, затвердженим загальними зборами державних службовців райдержадміністрації.

1.3. Правила розроблені та запроваджуються з метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності і якості роботи Працівників, умов стимулювання, відповідальності за порушення трудової дисципліни. Правила визначають основні обов’язки та права Працівників, режим праці, засади регулювання трудових відносин.

1.4. Правила розроблені відповідно до статті 43 Конституції України, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та інших нормативно-правових актів.

2. Порядок прийняття і звільнення й Працівників

2.1. Призначення на посади та звільнення з посад керівних Працівників райдержадміністрації (першого заступника голови, заступника голови адміністрації) здійснюється головою районної державної адміністрації.

Призначення на посади та звільнення з посад інших Працівників здійснюється керівником апарату райдержадміністрації.

2.2. Прийняття на роботу Працівників здійснюється на загальних підставах згідно з Кодексом законів про працю України та іншими актами законодавства.

2.3. При прийнятті на роботу, особа повинна пред’явити документи, передбачені порядком ведення особових справ, чинними законодавством України.

Забороняється вимагати від особи при прийнятті на роботу документи, пред’явлення яких не передбачено законодавством.

2.4. Прийняття на роботу оформляється розпорядженням голови районної державної адміністрації/ наказом керівника апарату, з яким Працівник ознайомлюється під розписку або шляхом підписання трудового договору.

2.5. При укладанні трудового договору може встановлюватись випробування.

Строк випробування встановлюється згідно з законодавством.

Якщо після закінчення строку випробування Працівник продовжує працювати, то він вважається таким, який витримав випробування і трудовий договір з ним може бути розірвано лише на загальних підставах.

2.6. При прийнятті Працівника на роботу чи при переведенні його у встановленому порядку на іншу роботу керівник апарату райдержадміністрації або, за його дорученням, інша посадова особа зобов’язані:

ознайомити Працівника з його посадовою інструкцією (під розписку), а також з умовами та оплатою його праці;

визначити Працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

довести до Працівника правила з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки та інші правила по охороні праці тощо.

2.7. На кожного Працівника, який відпрацював понад п’ять днів, виписується трудова книжка в порядку, встановленому законодавством.

2.8. Переведення Працівників на іншу роботу здійснюється згідно із законодавством.

2.9. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах та у порядку, визначеному законодавством.

Працівники мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це суб’єкта призначення письмово за два тижні.

У разі, коли заява Працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу через причини, передбачені частиною першою статті 38 Кодексу законів про працю України, відповідний керівник повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить Працівник.

Розірвання трудового договору за ініціативою суб’єкта призначення не допускається без попередньої згоди профспілкового комітету, за виключенням випадків, передбачених законодавством України.

Рішення про звільнення може бути оскаржено Працівником у порядку, визначеному чинним законодавством.

2.10. Зміна керівництва районної державної адміністрації не є підставою для розірвання трудового договору, крім працівників патронажної служби.

2.11. Припинення трудового договору оформляється розпорядженням голови районної державної адміністрації/ наказом керівника апарату райдержадміністрації.

2.12. У день звільнення Працівнику повинна бути видана його трудова книжка з внесеним до неї записом про звільнення і проведено з ним повний розрахунок. Записи про причини звільнення у трудову книжку повинні вноситись у повній відповідності до розпорядження та законодавства, з посиланням на відповідну статтю (пункт) законодавчого акта. Днем звільнення вважається останній день роботи.

3. Основні обов’язки і права Працівників

3.1. Працівники зобов’язані:

сумлінно виконувати посадові обов’язки, проявляти ініціативність і творчість у роботі;

шанобливо ставитись до громадян, дотримуватись високого рівня культури спілкування і поведінки;

дотримуватись вимог охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки, що передбачені відповідними правилами і інструкціями;

вживати заходів для негайного усунення причин і умов, що створюють перешкоди чи ускладнюють нормальне виконання обов’язків, та негайне повідомлення про це безпосереднього керівника;

утримувати робоче місце та обладнання в чистоті та справному стані, дотримуватись порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;

ефективно використовувати обладнання, економно витрачати матеріали, електроенергію та інші матеріальні ресурси (цінності).

3.2. Працівники мають право:

на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

на оплату праці залежно від посади, якості та стажу роботи;

на просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи;

на безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці;

на соціальний і правовий захист;

у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватися з іншими документами, отримувати від керівництва райдержадміністрації відповідні пояснення та давати особисті пояснення;

захищати свої законні права та інтереси у вищих органах та в судовому порядку;

брати участь у розгляді питань і прийнятті відповідних рішень ( в межах своїх повноважень).

3.3. Конкретні обов’язки та права Працівників визначаються у посадових, робочих інструкціях, затверджених у встановленому порядку.

3.4. Керівництво районної державної адміністрації зобов’язане:

неухильно дотримуватись вимог законодавства про працю;

створювати для Працівників умови, необхідні для ефективного виконання функціональних обов’язків, підвищення продуктивності праці;

забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення Працівників за результатами їх особистої роботи, економне і раціональне витрачання фонду оплати праці, виплачувати заробітну плату у встановлений термін;

здійснювати заходи, спрямовані на зміцнення трудової і виконавської дисципліни, дотримання встановленого режиму праці і відпочинку;

забезпечувати вимоги охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки відповідно до законодавства;

сприяти організації оздоровлення та відпочинку Працівників;

застосовувати необхідні заходи з профілактики виробничого травматизму та захворювань;

у випадках передбачених законодавством, своєчасно надавати пільги і компенсації у зв’язку з умовами праці;

забезпечувати систематичне підвищення рівня кваліфікації економічних і правових знань Працівників.

У випадках, передбачених законодавством, керівництво здійснює свої повноваження разом або за погодженням з профспілковім комітетом.

4. Робочий час і його використання

4.1. Райдержадміністрація працює за 40-годинним п’ятиденним робочим тижнем з двома вихідними днями. Робочі дні Працівників (крім прибиральниць і сторожів) райдержадміністрації тривають:

у понеділок – четвер: з 08.00 до 17.15,

у п’ятницю: з 08.00 до 16.00.

Перерва на обід: з 12.00 до 13.00.

Робочі дні прибиральниць райдержадміністрації тривають:

у понеділок – п’ятницю: з 07.00 до 16.00,

Перерва на обід: з 12.00 до 13.00.

Вихідні дні – субота, неділя.

Робочий час осіб, які прийняті на роботу на умовах трудового договору (контракту) визначається трудовим договором (контрактом).

4.2. Час початку робочого дня райдержадміністрації може змінюватися головою райдержадміністрації за погодженням з профспілковим комітетом райдержадміністрації.

4.3. За угодою між Працівником і суб’єктом призначення може встановлюватися (як при прийнятті на роботу, так і згодом) неповний робочий день або неповний робочий тиждень. На прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, у тому числі таку, що знаходиться під її опікою, або здійснює догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку керівництво зобов’язане встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

4.4. Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи Працівники можуть залучатися до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні у встановленому законодавством порядку.

4.5. Облік робочого часу Працівників здійснюється відділом управління персоналом апарату райдержадміністрації, за табелями встановленої форми та у разі необхідності, із застосуванням контрольних журналів фіксації робочого часу та службових відряджень.

Підписані відповідальними за облік робочого часу особами та затверджені заступником голови або керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), табелі у встановлені строки подаються до відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації для нарахування зарплати.

5. Відпустки

5.1. Умови, тривалість і порядок надання відпусток Працівників встановлюється згідно із Кодексом законів про працю України, Законом України «Про відпустки».

5.2. Щорічні відпустки Працівникам надаються в установленому законодавством порядку згідно з графіком відпусток.

Графіки відпусток затверджують суб’єкти призначення.

Графіки відпусток Працівників попередньо погоджуються з профспілковим комітетом.

5.3. Графік відпусток повинен враховувати необхідність забезпечення реалізації райдержадміністрацією наданих законом повноважень і створення сприятливих умов для відпочинку Працівників. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх Працівників.

5.4. Відпустки першому заступнику, заступникам голови райдержадміністрації надаються за розпорядженням голови райдержадміністрації. Взаємозамінність між головою, першим заступником голови і заступником голови райдержадміністрації на час їх відпусток визначається розподілом обов’язків, який затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

5.5. Відпустки Працівникам (крім першого заступника, заступника голови адміністрації) надаються за наказом керівника апарату райдержадміністрації.

5.6. Контроль за дотриманням графіка відпусток та оформленням документів, пов'язаних з відпустками здійснює відділ управління персоналом апарату райдержадміністрації.

Працівники, які від’їжджають у відпустку (у приватних справах) до іноземної держави і яким надано допуск до державної таємниці, зобов’язані письмово повідомити про це голову райдержадміністрації та працівника з питань режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації.

5.7. Працівники можуть бути відкликані із відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається Працівнику в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році, або може бути замінена, за його бажанням, грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої Працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарні дні.

5.8. Працівникам згідно з їх заявою може бути надана відпустка без збереження заробітної плати відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про відпустки».

5.9. Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, надаються додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням.

5.10. У період перебування Працівників у відпустці заборонено звільнення їх з ініціативи суб’єкта призначення, крім випадку повної ліквідації райдержадміністрації.

За бажанням Працівника у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням.

У разі звільнення Працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки.

6. Заохочення за трудові досягнення та успіхи в роботі

6.1. За сумлінне та успішне виконання трудових обов’язків, ініціативність та інші досягнення в роботі до Працівників застосовуються заохочення, передбачені чинним законодавством України.

6.2. Порядок преміювання Працівників визначається Положенням про преміювання.

6.3. За особливі трудові заслуги Працівники в установленому порядку представляються у вищі органи влади до заохочення, нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, нагрудними знаками та до присвоєння почесних звань.

7. Трудова дисципліна

7.1. Перебування Працівника у робочий час поза робочим місцем здійснюється лише за дорученням або з дозволу безпосереднього керівника.

Залишення в робочий час Працівником приміщення райдержадміністрації без відома безпосереднього керівника є порушенням трудової дисципліни.

7.2. Працівника, який з’явився на роботу в нетверезому стані, безпосередній керівник відсторонює від роботи та вносить пропозиції про притягнення його до відповідальності в установленому порядку.

7.3. Забороняється в робочий час:

відволікати Працівників від їх безпосередньої роботи;

відкликати їх з роботи для виконання громадських обов’язків і проведення різних заходів, що не пов’язані з основною діяльністю;

скликати збори, засідання і різного роду наради з громадських справ.

8. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

8.1. За порушення трудової дисципліни, в тому числі невиконання без поважних причин обов’язків, покладених на нього обов’язків, прогулу без поважних причин Працівник притягається до відповідальності, передбаченої чинним законодавством.

8.2. Питання щодо притягнення Працівників до відповідальності вирішується у встановленому законодавством порядку.

8.3. Дисциплінарне стягнення застосовується суб’єктом призначення безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення Працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше 6 місяців з дня вчинення проступку.

8.4. До застосування дисциплінарного стягнення керівництво повинно зажадати від порушника трудової дисципліни надання письмового пояснення.

При обранні виду стягнення керівник повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок і попередню роботу Працівника.

8.5. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

8.6. Розпорядження/наказ про накладення дисциплінарного стягнення з обумовленням мотивів його застосування оголошується Працівникові під розписку. Розпорядження/наказ в необхідних випадках доводиться до відома інших Працівників.

8.6. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене Працівником у порядку, встановленому законодавством.

Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення Працівник не буде підданий новому дисциплінарному стягненню то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

8.7. Керівник з своєї ініціативи чи за клопотанням трудового колективу може видати розпорядження/наказ про зняття стягнення до закінчення одного року за умови, якщо Працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний Працівник.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до Працівника не застосовуються.

8.8. Працівники повинні бути ознайомлені з правилами внутрішнього трудового розпорядку, які зберігаються у відділі управління персоналом апарату райдержадміністрації, а також розміщуються на веб-сайті райдержадміністрації.

9. Порядок вирішення трудових спорів

Трудові спори, що виникають між Працівником і керівництвом розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

10. Матеріально-технічне забезпечення

10.1. Матеріально-технічне забезпечення діяльності районної державної адміністрації проводиться відділом фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації.

10.2. Відділ фінансово-господарського забезпечення здійснює заходи спрямовані на утримання в належному стані службових приміщень, проведенню поточного та капітального ремонтів, придбання та ремонт меблів, обладнання, оргтехніки, виготовлення друкованої продукції, забезпечення Працівників канцелярським знаряддям, папером, телефонним зв’язком тощо.

10.3. Для списання основних засобів та інших матеріальних цінностей утворюється комісія у складі матеріально-відповідальної особи та інших Працівників. Акт на списання матеріальних цінностей затверджує голова районної державної адміністрації.

10.4. При прийомі на роботу Працівники отримують необхідні для виконання їх службових повноважень майно та матеріальні цінності під особисту відповідальність.

10.5. При звільненні з роботи або при переміщенні Працівника з одного службового приміщення в інше, він зобов'язаний узгодити питання передачі та прийому майна і матеріальних цінностей з начальником відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації.