ЗАТВЕРДЖЕНО

Зборами трудового колективу працівників райдержадміністрації і районної ради

10 квітня 2008 року

СХВАЛЕНО

Рішенням профспілкового комітету працівників райдержадміністрації і районної ради

від 29 березня 2008 року № 2

 

ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку
для працівників апарату Новоушицької районної державної адміністрації Хмельницької області

 

І. Загальні положення

1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників апарату Новоушицької районної державної адміністрації (далі – Правила) розроблені та запроваджуються з метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності і якості роботи працівників, умов стимулювання, відповідальності за порушення трудової дисципліни. Правила визначають основні обов’язки та права працівників, режим праці, засади регулювання трудових відносин.

2. Правила розроблені згідно зі статтею 43 Конституції України, Законів України “Про державну службу”, “Про місцеві державні адміністрації”, Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів.

3. Правила є обов’язковими для всіх працівників апарату районної державної адміністрації.

ІІ. Порядок прийняття і звільнення державних службовців та інших категорій працівників апарату районної державної адміністрації, на які не поширюється дія Закону України “Про державну службу”

1. Порядок прийняття на державну службу та інші категорії працівників апарату районної державної адміністрації регулюється відповідно до ст.15 Закону України “Про державну службу”.

Прийняття на державну службу на посади третьої – сьомої категорії, передбачених статтею 25 зазначеного закону, проводиться на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законами України.

Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців”.

Призначення на посади та звільнення з посад державних службовців апарату районної державної адміністрації здійснюється головою районної державної адміністрації, інших категорій працівників – заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації згідно з чинним законодавством.

2. Голова районної державної адміністрації має право самостійно добирати та приймати на роботу працівників патронатної служби.

Прийняття на роботу працівників, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну службу” здійснюється на загальних підставах згідно з Кодексом законів про працю України та іншими актами законодавства. Конкурсна основа при цьому не застосовується.

3. При прийнятті на роботу, особа повинна пред’явити:

-          трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;

-          паспорт або інший документ, що посвідчує особу та інші документи, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 №731 “Про затвердження порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади”.

Забороняється вимагати від працівника при прийнятті на роботу документи, пред’явлення яких не передбачено законодавством.

4. При прийняті на державну службу може встановлюватись випробування терміном до 6 місяців.

5. Укладення трудового договору оформляється розпорядженням голови районної державної адміністрації, з яким працівник ознайомлюється під розписку.

6. При укладенні трудового договору може застосовуватися випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яку йому доручають виконувати.

Випробування встановлюється згідно з законодавством на строк:

- для державних службовців - до шести місяців;

- для інших категорій спеціалістів і службовців - до трьох, а для робітників - не більше одного місяця.

Якщо після закінчення строку випробування працівник продовжує працювати, то він вважається таким, який витримав випробування і трудовий договір з ним може бути розірвано лише на загальних підставах.

7. Громадяни України, які вперше зараховуються на державну службу приймають Присягу державного службовця. Державний службовець підписує текст Присяги, який зберігається в особові справі. Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці, а також підписують текс Попередження про спеціальні обмеження встановлені законами України «Про державну службу» та «Про боротьбу з корупцією» щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби. Ознайомлюються із Загальними правилами поведінки державного службовця, відповідно до п.5.1.4. Регламенту роботи райдержадміністрації.

8. При прийнятті працівника на роботу чи при переведенні його у встановленому порядку на іншу роботу сектор кадрової роботи відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації зобов’язаний:

-          ознайомити працівника з його посадовою інструкцією (під розписку), а також з умовами та оплатою його праці;

-          визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

-          довести до працівника правила з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки та інші правила по охороні праці тощо.

9. На кожного працівника, який відпрацював понад п’ять днів, виписується трудова книжка в порядку, встановленому законодавством.

10. Переведення працівників на іншу роботу здійснюється згідно із законодавством.

11. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах та у порядку, визначеному законодавством.

Державні службовці та інші категорії працівників апарату районної державної адміністрації мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це голову районної державної адміністрації, а в разі його відсутності – першого заступника районної державної адміністрації письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу через причини, передбачені частиною першою статті 38 Кодексу законів про працю України, голова районної державної адміністрації повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

Розірвання трудового договору за ініціативою голови районної державної адміністрації не допускається без попередньої згоди профспілкового комітету апарату районної державної адміністрації, за виключенням випадків, передбачених законодавством України.

Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється на підставі і в порядку, визначених Законами України “Про державну службу” та іншими законами України, а також у разі:

 - відмови державного службовця від складання Присяги;

 - порушення умов реалізації права на державну службу;

 - неподання відомостей або подання державним службовцем неправдивих відомостей щодо її доходів у встановлений термін;

 - виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі чи недотримання вимог, пов’язаних із проходженням державної служби;

 - досягнення державним службовцем граничного віку перебування на державній службі.

Рішення про припинення державної служби може бути оскаржено державним службовцем у порядку, визначеному чинним законодавством.

Зміна керівництва районної державної адміністрації не є підставою для припинення служби державними службовцями апарату районної державної адміністрації, крім працівників патронажної служби.

Припинення трудового договору оформляється розпорядженням голови районної державної адміністрації.

12. В день звільнення працівнику повинна бути видана його трудова книжка з внесеним до неї записом про звільнення і проведено з ним повний розрахунок. Записи про причини звільнення у трудову книжку повинні вноситись у повній відповідності до розпорядження та законодавства, з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

ІІІ. Основні обов’язки і права державних службовців апарату та інших категорій працівників районної державної адміністрації

1.Основними обов’язками державних службовців та інших категорій працівників апарату районної державної адміністрації є:

- додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів;

-          додержання прав та свобод людини і громадянина;

-          збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із законом не підлягає розголошенню;

-          постійне вдосконалення організації своєї роботи, підвищення професійної кваліфікації;

-          сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, ініціативність і творчість у роботі;

-          шанобливе ставлення до громадян та їх звернень до райдержадміністрації, турбота про високий рівень культури спілкування і поведінки, авторитет державної служби;

-          недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам державної служби та держави;

-          дотримання вимог по охороні праці, техніці безпеки, санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки, що передбачені відповідними правилами і інструкціями;

-          вжиття заходів до негайного усунення причин і умов, що створюють перешкоди чи ускладнюють нормальне виконання обов’язків, та негайне повідомлення про це керівництва районної державної адміністрації;

-          утримання свого робочого місця та обладнання в чистоті та справному стані, а також забезпечення встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;

-          збереження власності, ефективне використання обладнання, економне витрачання матеріалів, електроенергії та інших матеріальних ресурсів (цінностей).

2. Державні службовці та інші категорії працівників апарату райдержадміністрації мають право:

-          на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

-          на оплату праці залежно від посади, рангу, якості, досвіду та стажу роботи;

-          на просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації;

-          на безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці;

-          на соціальний і правовий захист;

-          у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватися з іншими документами, що стосуються проходження нею державної служби, отримувати від керівництва райдержадміністрації відповідні пояснення та давати особисті пояснення;

-          вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри щодо неї,

-          захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих органах та в судовому порядку;

-          брати участь у розгляді питань і прийнятті відповідних рішень ( в межах своїх повноважень )

3.     Конкретні обов’язки та права працівників апарату районної державної адміністрації визначається у посадових інструкціях, що затверджуються заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації.

ІV. Основні обов’язки керівництва районної державної адміністрації

Керівництво апарату районної державної адміністрації зобов’язане:

- неухильно дотримуватись вимог законодавства про працю;

- створювати для працівників апарату умови, необхідні для ефективного виконання функціональних обов’язків, підвищення продуктивності праці;

- забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення посадових осіб та інших працівників відповідно за результатами їх особистої роботи, економне і раціональне витрачання фонду оплати праці, виплачувати заробітну плату у встановлений термін;

- здійснювати заходи, спрямовані на зміцнення трудової і виконавської дисципліни, дотримання встановленого режиму праці і відпочинку;

- забезпечувати вимоги охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки відповідно до законодавства;

- сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників;

- застосовувати необхідні заходи з профілактики виробничого травматизму та захворювань;

- у випадках передбачених законодавством, своєчасно надавати пільги і компенсації у зв’язку з умовами праці;

- забезпечувати систематичне підвищення рівня кваліфікації економічних і правових знань працівників,

У відповідних випадках, передбачених законодавством, керівництво апарату здійснює свої повноваження разом або за погодженням з профспілковім комітетом апарату районної державної адміністрації.

V. Робочий час і його використання

1. Райдержадміністрація працює за 40-годинним п’ятиденним робочим тижнем з двома вихідними днями. Робочі дні державних службовців, а також водіїв, операторів комп’ютерного набору загального відділу апарату райдержадміністрації тривають:

у понеділок - четвер – з 8-ї до 17-ї години 15 хвилин,

у п’ятницю – з 8-ї до 16-ї години.

Перерва на обід з 12-ї до 13-ї години.

Робочі дні прибиральниць райдержадміністрації тривають:

у понеділок - четвер – з 7-ї до 16-ї години 15 хвилин,

у п’ятницю – з 7-ї до 15-ї години.

Перерва на обід з 11-ї до 12-ї години.

Вихідні дні – субота, неділя.

Робочі дні сторожів райдержадміністрації тривають:

у неділю – четвер з 17-ї години 15 хвилин до 7-ї години наступного дня,

у п’ятницю, суботу - з 17-ї години 15 хвилин до 8-ї години наступного дня.

Час початку робочого дня райдержадміністрації може змінюватися головою райдержадміністрації за погодженням з профспілковим комітетом райдержадміністрації.

Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи державні службовці та інші категорії працівників апарату можуть залучатися до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні у встановленому законодавством порядку, оплата за які здійснюється відповідно до трудового законодавства.

2. Чергування в райдержадміністрації здійснюється цілодобово: у приймальні голови райдержадміністрації, на центральному вході до адміністративного приміщення відповідальними черговими з числа працівників апарату райдержадміністрації, виконавчого апарату районної ради, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, працівників районних підрозділів вищих органів виконавчої влади, робочі кабінети яких розміщені в адміністративному приміщенні районної ради.

Порядок чергування відповідальних працівників визначається розпорядженням голови райдержадміністрації.

3. Облік робочого часу працівників апарату райдержадміністрації здійснюється відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації за табелями встановленої форми та у разі необхідності, із застосуванням контрольних журналів фіксації робочого часу та службових відряджень. Підписані відповідальними за облік робочого часу особами та затверджені заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації, табелі у встановлені строки подаються до відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації для нарахування зарплати.

4. Забороняється в робочий час;

- відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, відкликати їх з роботи для виконання громадських обов’язків і проведення різних заходів, що не пов’язані з основною діяльністю;

- скликати збори, засідання і різного роду наради з громадських справ.

5. Щорічні відпустки працівникам апарату районної державної адміністрації надаються в установленому законодавством порядку згідно з графіком відпусток.

Графік відпусток першого заступника, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів, керівників та спеціалістів підрозділів апарату райдержадміністрації затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

Графік відпусток інших працівників підрозділів апарату райдержадміністрації затверджується наказом керівника апарату за поданнями керівників відповідних підрозділів апарату райдержадміністрації.

Графіки відпусток керівників та інших працівників підрозділів апарату райдержадміністрації попередньо погоджуються з профспілковим комітетом.

5.2.2. Відпустка надається на підставі заяви, яка не пізніше ніж за 10 днів до її початку подається: головою райдержадміністрації – на ім'я голови обласної державної адміністрації, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату, керівниками структурних підрозділів, спеціалістами відділів апарату райдержадміністрації – на ім’я голови райдержадміністрації; іншими працівниками підрозділів апарату райдержадміністрації – на ім’я заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації.

5.2.3. Відпустки першому заступнику, заступникам голови, керівнику апарату райдержадміністрації надаються за розпорядженням голови райдержадміністрації. Взаємозамінність між головою, першим заступником голови і заступниками голови райдержадміністрації на час їх відпусток визначається розподілом обов’язків, який затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

5.2.4. Надання відпустки голові райдержадміністрації погоджується першим заступником, заступниками голови, заступником голови-керівником апарату облдержадміністрації, начальниками організаційного та відділом кадрової роботи апарату облдержадміністрації.

Голова райдержадміністрації на підставі листа-погодження облдержадміністрації видає розпорядження про своє відбуття у відпустку.

5.2.5. Сільські, селищний голови на підставі погодженої заяви головами, заступниками голів райдержадміністрації, районної ради видають розпорядження про своє відбуття у відпустку.

5.2.6. Замовлення лікувальних чи курортно-санаторних путівок подається на ім’я голови профспілкового комітету райдержадміністрації не пізніше ніж за місяць до початку кварталу, на який передбачена відпустка.

5.2.7. Контроль за дотриманням графіка відпусток та оформленням документів, пов'язаних з відпустками, здійснює відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

Працівники, які від'їжджають у відпустку (у приватних справах) до іноземної держави і яким надано допуск до державної таємниці, зобов’язані письмово повідомити про це голову райдержадміністрації та працівника з питань режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації.

5.2.8. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації після письмового погодження відпустки у першого заступника, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) видають наказ про своє відбуття у відпустку.

5.2.9. Керівникам підрозділів апарату відпустка надається за розпорядженням голови райдержадміністрації після письмового погодження з заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації.

5.2.10. Відрядження працівників райдержадміністрації здійснюється відповідно до планів роботи райдержадміністрації, її структурних підрозділів, а також згідно з документами вищих органів виконавчої влади та з інших підстав.

Посвідчення про відрядження керівництва і працівників апарату райдержадміністрації оформляються відділом фінансово-господарського забезпечення на підставі відповідних наказів.

Накази та посвідчення про відрядження підписуються заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації і засвідчуються гербовою печаткою.

Службове відрядження за кордон державних службовців з метою навчання, підвищення кваліфікації та стажування оформляється у встановленому законодавством порядку.

VІ. Заохочення за трудові досягнення та успіхи в роботі

1.За сумлінну працю у апараті райдержадміністрації, зразкове виконання службових обов’язків та за інші досягнення в роботі передбачаються такі форми матеріального та морального заохочення:

- встановлення відповідних надбавок, доплат та преміювання;

- оголошення подяки.

Застосування заохочень проводиться у порядку, передбаченому статтею 144 Кодексу законів про працю України.

VІІ. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

1. Порушення трудової дисципліни, в тому числі невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього, прогулу без поважних причин, тягне за собою застосування заходів дисциплінарного чи громадського впливу, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством.

2. Питання щодо притягнення працівників апарату до дисциплінарної відповідальності вирішується головою районної державної адміністрації.

За порушення трудової дисципліни можуть застосовуватись такі дисциплінарні стягнення:

- попередження про неповну службову відповідність;

- затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або призначенні на вищу посаду;

- догана;

- звільнення з роботи.

3. Дисциплінарне стягнення застосовується головою районної державної адміністрації безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше 6 місяців з дня вчинення проступку.

4. До застосування дисциплінарного стягнення керівництво апарату повинно зажадати від порушника трудової дисципліни письмового пояснення.

При обранні виду стягнення голова районної державної адміністрації повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок і попередню роботу працівника.

5. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

6. Розпорядження про накладення дисциплінарного стягнення з обумовленням мотивів його застосування оголошується працівникові під розписку. Розпорядження в необхідних випадках доводиться до відома інших працівників апарату.

7. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому законодавством.

Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівник не буде підданий новому дисциплінарному стягненню то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

8. Голова районної державної адміністрації з своєї ініціативи чи за клопотанням трудового колективу може видати розпорядження про зняття стягнення до закінчення одного року за умови, якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

VІІІ. Матеріально-технічне забезпечення апарату районної державної адміністрації

1. Матеріально-технічне забезпечення діяльності районної державної адміністрації проводиться відділом фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації.

2. Відділ фінансово-господарського забезпечення здійснює заходи спрямовані на утримання в належному стані службових приміщень, проведенню поточного та капітального ремонтів, придбання та ремонт меблів, обладнання, оргтехніки, виготовлення друкованої продукції, забезпечення працівників апарату канцелярським знаряддям, папером, телефонним зв’язком, квитками для виїздів у відрядження тощо.

3. Для списання основних засобів та інших матеріальних цінностей в апараті районної державної адміністрації утворюється комісія у складі матеріально-відповідальної особи та інших працівників апарату. Акт на списання матеріальних цінностей затверджує голова районної державної адміністрації.

4. При прийомі на роботу працівники апарату отримують необхідні для виконання їх службових повноважень майно та матеріальні цінності під особисту відповідальність.

5. При звільненні з роботи або при переміщенні працівника з одного службового приміщення в інше, він зобов'язаний узгодити питання передачі та прийому майна і матеріальних цінностей з начальником відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації.

6. Транспортне обслуговування діяльності районної державної адміністрації здійснюється транспортом райдержадміністрації.

 

Заступник голови, керівник апарату райдержадміністрації                В.Костюченко